Писмен въпрос E-4809/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) до Комисията. Принадлежащата към мрежата Натура 2000 територия от значение за Общността Енсеада де Сан Симон (Галисия, Испания)