Vec C-772/18: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – A/B (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 ods. 1 – Článok 5 ods. 3 písm. b) a c) – Porušenie – Pojem „v obchodnom styku používali“ – Tovar prepustený do voľného obehu – Dovoz – Uskladnenie – Skladovanie tovaru na účely uvedenia na trh – Vývoz)