Sprawa C-772/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 30 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – A / B (Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 ust. 1 – Artykuł 5 ust. 3 lit. b) i c) – Naruszenie – Pojęcie „używania w obrocie handlowym” – Towar dopuszczony do swobodnego obrotu – Przywóz – Składowanie – Magazynowanie towarów w celu wprowadzenia do obrotu – Wywóz)