Υπόθεση C-772/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2020 [αίτηση του Korkein oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — A κατά B (Προδικαστική παραπομπή – Σήματα – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 5, παράγραφος 1 – Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχεία β' και γ' – Προσβολή σήματος – Έννοια της φράσεως «να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές» – Προϊόν που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία – Εισαγωγή – Αποθήκευση – Κατοχή προϊόντων με σκοπό την εμπορία – Εξαγωγή)