Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων