Υπόθεση T-233/17: Προσφυγή της 20ής Απριλίου 2017 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής