Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1999 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος