Πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη ΕΖΕΣ όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 1ι του παραρτήματος XV της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)]