Asia C-330/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen Sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 29.6.2011 — Tsifrova kompania v. Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna