Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 147/2012 av den 13 juli 2012 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet