Lieta T-396/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 14. jūnija spriedums — Vereniging Milieudefensie un Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht /Komisija (Vide — Regula (EK) Nr. 1367/2006 — Dalībvalstu pienākums aizsargāt apkārtējo gaisu un uzlabot tā kvalitāti — Dalībvalstij piešķirta pagaidu atkāpe — Pieprasījums veikt iekšēju pārskatīšanu — Atteikums — Individuāls pasākums — Spēkā esamība — Orhūsas konvencija)