2000/518/EG: Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz [delgivet med nr K(2000) 2304] (Text av betydelse för EES.)