Υπόθεση C-607/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 28 Νοεμβρίου 2011 — ITV Broadcasting Limited κ.λπ. κατά TV Catch Up Limited