Věc C-290/11 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 3. května 2012 — Comap SA v. Komise ( „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných spojovacích tvarovek a spojovacích tvarovek ze slitin mědi — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Pokuty — Doba trvání protiprávního jednání — Pojem „trvalost“ “ )