Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2011 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 382/2008, (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 και (ΕΕ) αριθ. 90/2011 όσον αφορά τους κωδικούς ΣΟ και τους κωδικούς προϊόντων της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στους τομείς του βοείου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών