KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VIISAINFOSÜSTEEMI (VIS) VÄLJATÖÖTAMISE KOHTA 2009. AASTAL (esitatud vastavalt nõukogu otsuse 2004/512/EÜ artiklist 6 tulenevale kohustusele)