2013/26/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2012 , για την έγκριση του έκτου ενημερωμένου καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για την ατλαντική βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8222]