Richtlijn 2011/31/EU van de Commissie van 7 maart 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het gebruik van de werkzame stof pirimifos-methyl Voor de EER relevante tekst