Kommissionens direktiv 2011/31/EU af 7. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en begrænsning i anvendelsen af aktivstoffet pirimiphos-methyl EØS-relevant tekst