2014/945/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2014 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2014) 10261) Text s významem pro EHP