ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016) 864 final - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) Rapporteur voor advies: Pavel Poc