Κανoνισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2010 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010 , σχετικά με την παύση της πώλησης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 446/2010 για την έναρξη της πώλησης βουτύρου στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού