Свързани дела C-188/10 и 189/10: Решение на Съда (голям състав) от 22 юни 2010 г. (преюдициални запитвания от Cour de cassation, Франция) — Производства по дела срещу Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10) (Преюдициално запитване — Член 267 ДФЕС — Проверка за съответствието на национален закон както с правото на Съюза, така и с конституцията на страната — Национална правна уредба, която осигурява приоритет на производство за инцидентен контрол за конституционност — Член 67 ДФЕС — Свободно движение на хора — Премахване на контрола по вътрешните граници — Регламент (ЕО) № 562/2006 — Членове 20 и 21 — Национална правна уредба, която допуска проверки на самоличността в 20-километровата зона, прилежаща към сухопътната граница на Франция с държавите по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген)