Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τα οποία συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο (87/402/ΕΟΚ)