ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-2481/03 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις αλίευσης.