Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Reševanje vprašanja naraščajočih cen hrane - Smernice za ukrepanje EU