Υπόθεση C-61/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Landkreis Bad Dürkheim κατά Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion [Κοινή γεωργική πολιτική — Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως και ελέγχου ορισμένων καθεστώτων ενισχύσεων — Κανονισμός (ΕΚ) 1782/2003 — Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως — Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης — Έννοια επιλέξιμου εκταρίου — Μη γεωργικές δραστηριότητες — Προϋποθέσεις για την υπαγωγή γεωργικής εκτάσεως σε εκμετάλλευση]