Дело C-61/09: Решение на Съда (първи състав) от 14 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Германия) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Обща селскостопанска политика — Интегрирана система за администриране и контрол на някои схеми за подпомагане — Регламент (ЕО) № 1782/2003 — Схема на единно плащане — Общи правила за схемите за директно подпомагане — Понятие за хектар, даващ право на помощ — Неселскостопанска дейност — Условия за принадлежност на селскостопанска площ към дадено стопанство)