Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2008 z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz innych odpowiednich dostosowań (Tekst mający znaczenie dla EOG)