Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 702/2014, (ΕΕ) αριθ. 717/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής τους και άλλες σχετικές προσαρμογές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)