Nařízení Komise (EU) 2020/2008 ze dne 8. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, (EU) č. 717/2014 a (EU) č. 1388/2014, pokud jde o jejich dobu použitelnosti a další potřebné úpravy (Text s významem pro EHP)