Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2 της Επιτροπής, της 3ης Ιανουαρίου 2017, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών