Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 2020/C 225/02