ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ P-1001/04 υποβολή: Ulla Sandbæk (EDD) προς την Επιτροπή. Κριτικός διάλογος με τους θρησκευτικούς ιθύνοντες του Ιράν για τις μειονότητες.