Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 381/2006 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2006 , για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών