2006/15/ES: Rozhodnutie Komisie z  12. januára 2006 , ktoré sa týka žiadosti o zaregistrovanie do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 ( Choucroute d’Alsace ) [CHZO] [oznámené pod číslom K(2006) 5]