2006/15/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2006 r. dotycząca wniosku o rejestrację w Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 ( Choucroute d’Alsace ) [PGI] (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5)