2006/15/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2006 , σχετικά με την αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (Choucroute d’Alsace) (ΠΓΕ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5]