Förstainstansrättens dom den 4 maj 2005 i mål T-398/03: Jean-Pierre Castets mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tjänstemän – Artikel 78 i tjänsteföreskrifterna – Invaliditetspension – Beräkning av pensionsbeloppet – Referensersättning)