Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μεταχείριση των εξόδων των τόκων και των επιστροφών του NGEU στο ΠΔΠ 2021-2027 2020/C 444 I/04