Σύσταση αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, της 26ης Απριλίου 2005, για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Ισραήλ