Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4237 – Bouygues/Alstom) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES