Rozhodnutí Komise (EU) 2020/348 ze dne 24. října 2019 o režimu podpory SA.35980 – 2019/C Spojené království – Reforma trhu s elektřinou: kapacitní mechanismus (oznámeno pod číslem C(2019) 7610) (Text s významem pro EHP)