Förenade målen T-158/14, T-161/14 och T-163/14: Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – JingAo Solar m.fl. mot rådet (Subventioner — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina — Åtaganden — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Utredningens omfattningen — Stickprov — Definition av den berörda produkten)