Решение 2007/551/ОВППС/ПВР на Съвета от 23 юли 2007 година относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработка и предаване на данни от досиетата на пътниците (PNR) от въздушни превозвачи на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) на Съединените щати (Споразумение PNR от 2007 г.)