Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 190, 5 Ιουνίου 2019