Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Grönbok – Europeiska öppenhetsinitiativet KOM(2006) 194 slutlig