Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Πράσινη Βίβλος — Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια COM(2006) 194 τελικό