Komission asetus (EY) N:o 1524/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta