Υπόθεση C-300/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 26 Μαΐου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 16 Μαρτίου 2016 στην υπόθεση T-103/14, Frucona Košice a.s. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής